Tutustu kuntavaaliteemoihini

Puhdas lähiluonto ja ilmastokestävä Helsinki

Ilmastonmuutoksen torjumisessa Helsingillä on Suomen pääkaupunkina erityinen rooli ja vastuu. Vastuutamme lisää entisestään pohjoinen sijainti, sillä talvella energiankulutuksemme kasvaa merkittävästi verrattuna moniin eteläisiin pääkaupunkeihin. Helsingin tulee pyrkiä edelläkävijäksi ilmaston ja luonnon kannalta kestävänä kaupunkina koko Euroopan ja koko maailman mittapuulla. Tähän päästään kunnianhimoisella energiankulutuksen, energian tuotannon ja liikkuvuuden kehittämisellä.

Helsingin on seuraavaksi tehtävä:

Rakennusten lämmitys aiheuttaa yli puolet Helsingin päästöistä. Helsingissä onkin siirryttävä hiilineutraaliin energiantuotantoon ja samalla huolehdittava siitä, että rakennusten lämmitystarvetta vähennetään. Tämä tarkoittaa aurinko, tuuli ja maalämpöenergian aikaisempaa runsaampaa hyödyntämistä fossiilisten energianlähteiden sijasta. Rakennusten lämmitystarvetta on vähennettävä parantamalla erityisesti rakennuskannan energiatehokkuutta, tuottamalla energiaa kiinteistökohtaisesti, esimerkiksi aurinkopaneeleja rakentamalla sekä ottamalla talteen hukkalämpöä.

Toinen merkittävä päästöjen aiheuttaja on liikenne ja erityisesti yksityisautojen käyttö. Yksityisautoilua on Helsingissä vähennettävä tekemällä kestävistä kulkumuodoista, kuten joukkoliikenteestä, pyöräilystä ja kävelystä houkuttelevampi vaihtoehto. Päästöjä on vähennettävä myös siihen tähtäävällä liikennesuunnitelulla, kuten kaupunkirakenteen tiivistämisellä ja kehittämällä kestävien kulkumuotojen edellytyksiä.

Kaupungin hallinnossa Helsingin on panostettava ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviin hankintoihin, lisättävä kasvisruokavaihtoehtoja julkisessa ruokailussa ja vähennettävä ruokahävikkiä.

Lisää kohtuuhintaista elämistä ja asumista

Helsinki on koti monista eri taustoista ja kulttuureista tuleville ihmisille, perheille ja tarpeille. Helsingin yksi keskeisimmistä haasteista on kuitenkin asumisen korkea hinta, mikä johtuu liian vähäisestä tarjonnasta kasvavaan kysyntään nähden. Samalla kohtuuhintaisten asuntojen puute hidastaa työvoiman liikkuvuutta, vaikeuttaa yritysten ja julkisen sektorin työvoiman saamista ja hidastaa talouskasvua. Tähän on saatava selkeä muutos.

Helsingin on seuraavaksi tehtävä:

Helsingin on vastattava haasteeseen rakentamalla monipuolisesti lisää koteja kaupunkilaisille ihmisten eri elämäntilanteet ja perhemuodot huomioiden. Se tarkoittaa tiivistä kaavoittamista, täydennys- ja lisärakentamista sekä korkean rakentamisen esteiden purkamista.

Helsingissä on huolehdittava asuinalueiden monimuotoisuudesta sijoittamalla omistus-, vuokra- ja erityisryhmien asumista samoille alueille. Erityisen tärkeää on, että kaikessa rakentamisessa otetaan huomioon esteettömyys.

Lisäksi Helsingin on puututtava monialaisesti asunnottomuuden poistamiseen ja pyrittävä pääsemään tavoitteeseen viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Oma koti antaa turvan ja lähtökohdat muulle elämälle. Siksi mielestäni edellytys suomalaiselle hyvinvointivaltiolle on, että asunnottomuus poistetaan hyödyntäen useiden eri yhteiskunnan sektorien osaamista hyödyntäen. 

Riittävät resurssit kaupungin palveluihin

Jokainen tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluita elämänsä aikana. Palveluiden tulee olla laadukkaita ja hoidontarpeen arviointiin tulee päästä viivytyksettä. Nyt Helsingissä suurena haasteena ovat pitkittyneet jonotusajat, jotka kestävät pahimmillaan kuukausia puhumattakaan lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kasvavasta työtaakasta. Näihin asioihin on löydettävä ratkaisu seuraavalla valtuustokaudella. 

Helsingin on seuraavaksi tehtävä:

Kaupungin on ensi valtuustokaudella lisättävä resursseja sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta samalla on huolehdittava myös ennalta ehkäisevien palveluiden laadusta. Syntyneet, joiltain osin myös laittomat, hoitojonot tulee purkaa.

Sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä pitää tiivistää ja taata laadukkaat palvelut jokaiselle. Lisäksi on pidettävä kiinni lääkärin vastaanoton maksuttomuudesta.

On pidettävä huolta, että vammaispalveluita kehitetään ja niistä kerätään aktiivisesti palautetta. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus omannäköiseensä elämään mahdollisimman itsenäisenä. 

Mielenterveyspalveluhin on päästävä nopeasti ja terapiatakuun hyödyntäminen on varmistettava. Kaupungin tulee helpottaa keskusteluapuun ja lyhytterapiaan pääsyä perusterveydenhuollossa.

Pitkällä aikavälillä Helsinkiin tulisi suunnitella kaupunkilaisille maksuttomat terveyskatsastukset, jotka olisivat mahdollisia viiden vuoden välein.

Tasa-arvoinen kaupunki, joka kuuntelee asukkaita

Tasa-arvoinen pääkaupunki ottaa huomioon kaupunkilaisten erilaisuuden, kuuntelee ja pitää huolta erilaisissa elämänvaiheissa. Olitpa siis nuori tai vanha, kotoisin Helsingistä tai muualta, kuuluitpa vähemmistöön tai enemmistöön, pitäisi kaupungin kuunnella ja kohdella sinua reilusti. Tasa-arvo on oikeus, joka tulee ottaa huomioon kaikessa kaupungin päätöksenteossa.

Helsingin on seuraavaksi tehtävä:

Jokaisella tulee olla oikeus elää oman näköistään ja arvokasta vanhuutta. Kaupungin vanhuspalveluiden on muodostettava monipuolinen kokonaisuus, jossa on otettu huomioon eri elämisen, asumisen ja palveluiden muodot. Kaupungin on pidettävä huolta, että omassa kodissa voi elää mahdollisimman pitkään. Samalla on kuitenkin elämäntilanteita, joissa palvelukotipaikka on paras ratkaisu ja silloin palvelukotipaikkaan pitää olla mahdollisuus.

Helsingin palveluiden, julkisen liikenteen, tilojen sekä luontopoluille pääseminen tulee olla esteetöntä. Kun Helsinki tekee viestintää tai esimerkiksi kriisiviestintää, tulee senkin olla saatavilla mahdollisimman esteettömästi.

Kunnan ylläpitämissä liikunta- ja harrastuspaikoissa sukupuolineutraalien WC- ja pukeutumistilojen tulee olla vaihtoehtona sukupuolitettujen vaihtoehtojen ohella. Näistä tulee tiedottaa muiden saavutettavuustietojen kanssa.

Valtuuston ja kunnan työntekijät tulee kouluttaa, jotta varmistetaan, että kaikilla on tarvittavat tiedot kohdata sukupuolivähemmistöjen edustajia ja sukupuolen moninaisuutta työssään.